– Lãnh đạo Khoa

+Trưởng Khoa : PGS.TS. Võ Thu Hà – vtha@uneti.edu.vn

+ Phó Khoa: Ths. Trần Ngọc Sơn – tnson@uneti.edu.vn

+ Trợ lý khoa: Ths. Nguyễn Thị Thành – ntthanh.ddt@uneti.edu.vn

– Tổ bộ môn:

Tổ Điều khiển và tự động hóa:

+ Tổ trưởng: PGS.TS. Võ Thu Hà – vtha@uneti.edu.vn

+ Tổ phó : Ths. Nguyễn Đức Điển – nddien@uneti.edu.vn

+ Số lượng GV: 01 PGS- TS, 11 thạc sỹ, 03 NCS

   Tổ Điện công nghiệp:

+ Tổ trưởng: Ths. Vũ Duy Hưng – vdhung@uneti.edu.vn

+ Tổ phó: Ths. Trần Đông – trandong@uneti.edu.vn

+ Số lượng GV: 01 tiến sỹ, 16 thạc sỹ, 1 kỹ thuật viên

– Chi bộ Đảng, đoàn thể:

+ Bí thư chi bộ Đảng: PGS.TS. Võ Thu Hà – vtha@uneti.edu.vn

+ Chủ tịch công đoàn Nam Định: Ths. Lê Văn Ánh – lvanh@uneti.edu.vn

+ Chủ tịch công đoàn Hà Nội: Ths. Nguyễn Hải Bình – nhbinh@uneti.edu.vn

+ Bí thư liên chi Đoàn khoa Điện: Ths. Hà Huy Giáp – hhgiap@uneti.edu.vn

+ Phó bí thư liên chi Đoàn khoa Điện: Ths. Vũ Viết Thông – vvthong@uneti.edu.vn